Jaké jsou otázky ESTA způsobilosti?

Publikováno: Apr 10, 2019, Upraveno: Nov 04, 2019 | Tagy: ESTA Otázky, Aplikace ESTA, Způsobilost ESTA

Devět otázek ohledně způsobilosti pro ESTA má za cíl pomoci Úřadu celní a hraniční ochrany USA (CBP) určit způsobilost žadatele pro cestu do Spojených států v rámci programu bezvízového styku. Každá z těchto otázek je velmi důležitá, protože odpověď žadatele na otázky týkající se osobního zdraví, kriminální historie, drogové historie, aktivit spojených s terorismem, úsilí o zaměstnání v USA, imigraci v USA a historie víz, stejně jako jejich historie cestování do vybraných zemí v Africe a na Středním východě, dává CBP jasnou indikaci, zda může žadatel představovat bezpečnostní riziko.

Otázka týkající se způsobilosti pro ESTA 1

"Trpíte telesným nebo duševním postižením; nebo jste-li uživateli drog ci jste na nich závislí; nebo v soucasné dobe trpíte nekterou z následujících chorob (prenosné choroby se uvádejí dle section 361(b) of the Public Health Service Act): cholera, záškrt, infekční tuberkulóza, mor, plané neštovice, žlutá zimnice, virové hemoragické horečky včetně Eboly, Lassa, Marburg a krymsko-konžské horečky, závažné akutní respirační onemocnění přenosné na jiné osoby, které mohou způsobit úmrtí."

První otázka způsobilosti ESTA se týká fyzického a duševního zdraví žadatele, užívání drog a infekčních onemocnění. Otázka konkrétně uvádí typy chorob, ke kterým se musí žadatel vyjádřit. Důvodem, proč jsou tato témata týkající se zdraví soustředěna do jedné otázky, je jejich kolektivně vnímané riziko způsobující zátěž pro zdraví obyvatel USA a systém zdravotní péče v USA, pokud by cestující trpěl fyzickými nebo duševními poruchami, drogovou závislostí nebo jakýmikoli jinými nemocemi. Pochopitelně si vláda USA přeje kontrolovat a regulovat přenosné nemoci spolu s dalšími zdravotními riziky.

Otázka týkající se způsobilosti pro ESTA 2

"Byli jste nekdy zatceni ci usvedceni z trestného cinu, který mel za následek závažné škody na majetku nebo vážnou újmu jiné osobe nebo státnímu orgánu?"

Druhá otázka způsobilosti ESTA požaduje, aby žadatel zveřejnil odpověď "ano" nebo "ne" na otázku o provedení trestného činu, který nebyl spojen s drogami, vedoucího k poškození majetku nebo osoby. Dříve byl v této otázce používán termín "morální roztržka", který způsobil zmatek mezi žadateli vzhledem k právní definici. Naštěstí DHS změnilo otázku na svou současnou podobu výše a ačkoli je v jasném vyjasnění, termín "vážný" způsobuje subjektivitu výkladu této otázky. Úroveň závažnosti škody nebo ublížení na zdraví po provedeném trestném činu je na uvážení žadatele. Každá evropská vláda třídí závažnost trestných činů odlišně ve vztahu ke Spojeným státům, který třídí činy jako trestné činy, přestupky (také nazývané porušení) nebo přečiny. Například, v závislosti na celkové škodě, jsou přečiny obvykle považovány za méně závažné trestné činnosti a zahrnují činy, jako je drobná krádež, veřejná intoxikace, vandalismus, bezohledná jízda a držení konopí. Trestné činy jsou vysoce závažné a zahrnují zločiny, jako je zabití, vražda, vloupání, daňové úniky, žhářství, zrady, podvody atd. Žadatel by však měl mít na paměti, že při provádění kontrol žadatelů má ESTA přístup k trestnímu a policejnímu záznamu evropských vlád.

Otázka týkající se způsobilosti pro ESTA 3

"Porušili jste nekdy zákon týkající se držení, užívání ci distribuce nelegálních drog?"

Třetí otázka o způsobilosti pro ESTA se týká trestné činnosti související s drogami. Na rozdíl od jiných otázek formuláře ESTA je tato otázka velmi jasná a stručná a přímočará bez ohledu na to, kde žadatel bydlí nebo má státní občanství. V podstatě by měl každý žadatel ESTA, který porušil zákony týkající se zpracování, používání nebo distribuce nelegálních drog, odpovědět "ano".

Otázka týkající se způsobilosti pro ESTA 4

"Snažíte se zapojit nebo zapojili jste se nekdy do teroristické cinnosti, špionáže, sabotáže nebo genocidy?"

Čtvrtá otázka týkající se způsobilosti pro ESTA je jasně formulována a má za cíl diskvalifikovat žadatele, kteří se dopustili terorismu, špionáže, sabotáže nebo genocidy. Tato otázka se netýká předchozí kriminální historie žadatele týkající se těchto činností, ale žádá žadatele ESTA, aby uvedl, zda si přeje účastnit takových aktivit ve Spojených státech. Pokud by se žadatel skutečně chtěl zapojit do takových činností, měl by na tuto otázku odpovědět "ano". Podle Merriam-Webster:

Terorismus je "protiprávní používání násilí a zastrašování, zejména proti civilním občanům, při prosazování politických cílů".

Špionáž je "vykonávání špionáže nebo použití špiónů, obvykle vládami, aby získali politické a vojenské informace".

Sabotáž je "úmyslné ničení, poškozování nebo zabraňování (něčemu), zejména pro politické nebo vojenské výhody."

Genocida je "záměrné zabíjení velké skupiny lidí, zejména těch, které patří k určitému národu nebo etnické skupině".

Otázka týkající se způsobilosti pro ESTA 5

"Dopustili jste se nekdy podvodu nebo zkreslení informací o sobe nebo jiných s cílem získat nebo napomoci jiným získat vízum nebo dosáhnout vstupu na území USA?"

Žadatelé, kteří se při podání žádosti o víza v USA nebo elektronických autorizací dopustili podvodu a neoprávněného udělování víz, se považují za bezpečnostní riziko, a proto CBP přidělila tento dotaz na formulář o způsobilosti pro ESTA, aby vyloučil udělení povolení těmto osobám. Bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl trestný čin spáchán pro vlastní potřebu nebo pro potřebu jiných, musí žadatel o ESTA zveřejnit, že se dopustil podvodu nebo klamavého prohlášení, i když nebyl obviněn nebo dopaden.

Otázka týkající se způsobilosti pro ESTA 6

"Hledáte v soucasné dobe v USA zamestnání, prípadne byli jste v minulosti v USA zamestnáni bez predchozího povolení od vlády USA?"

Návštěvníci Spojených států v programu bezvízového styku nebo víza, které nesouvisí s prací, zneužívají podmínky jejich pobytu k práci ve Spojených státech bez souhlasu americké vlády. Tato otázka má za cíl diskvalifikovat žadatele o ESTA, kteří hledají zaměstnání ve Spojených státech nebo ty, kteří dříve porušili podmínky víz pro návštěvu USA. Návštěvníci USA nesmějí provádět žádnou práci na víza typu B-1 nebo povolení VWP a musí získat příslušné pracovní vízum před zahájením jakékoli formy placené práce ve Spojených státech. ESTA nemohou použít uchazeči o zaměstnání, nicméně může být použito pro cestu za pracovním pohovorem, který byl naplánován před příjezdem na hranice USA, žadatel o ESTA může být požádán, aby vysvětlit důvod své cesty. Kromě toho by měl cestující na své příletové kartě uvést jako důvod své cesty obchodní účely.

Otázka týkající se způsobilosti pro ESTA 7

"Bylo vám nekdy zamítnuto udelení víza USA, o které jste zažádali na svuj stávající ci drívejší cestovní pas, prípadne bylo vám nekdy odepreno vpuštení na území USA nebo jste stáhli žádost o vpuštení na území USA v míste vstupu?"

Sedmá otázka o způsobilosti pro ESTA jasně požaduje informace o předcházejících žádostech o udělení víz v USA, jakož i o případných odmítnutích na hranicích USA. Tato otázka rovněž požaduje informace o stažení žádosti, které mohl žadatel o ESTA zahájit na hranicích USA. CBP předpokládá, že žadatel stahující žádost na hranicích jednal ze strachu z negativního výsledku ohledně přijetí do USA, proto je odvolání bráno stejně jako zamítnutí žádosti o udělení ESTA. Vezměte prosím na vědomí, že tato otázka nepožaduje informace o předchozím zamítnutí systému ESTA, protože systém automaticky rozpozná vaši historii žádostí při odeslání. Často lidé dělají chyby ve svých žádostech o ESTA a ty jsou následně zamítnuty. Pravděpodobným scénářem je, že žadatel o ESTA, který potřebuje znovu odeslat formulář odpoví na otázku "ano" a tento cyklus se opět opakuje.

Otázka týkající se způsobilosti pro ESTA 8

"Zustali jste nekdy na území USA po delší dobu, než na kterou jste meli povolení udelené vládou USA?"

Překročení doby pro osvobození od vízového režimu nebo víza ve Spojených státech a porušování podmínek víza se považují za závažné porušení. Takže jednotlivci, kteří překročili dobu stanovenou vízem pro USA nebo povolením ESTA, mohou očekávat, že budou mít potíže při získávání následných víz nebo elektronických cestovních povolení pro návštěvu Spojených států. Dokonce i jeden den strávený nad rámec přiděleného času na vízum nebo povolení ESTA bude mít důsledky pro budoucí vyhlídky žadatele ESTA.

Otázka týkající se způsobilosti pro ESTA 9

"Cestovali jste po 1. březnu 2011 (včetně) do Íránu, Iráku, Libye, Severní Korea, Somálska, Súdánu, Sýrie nebo Jemenu nebo jste tam byli?"

V roce 2016 by zavedena dodatečná pravidla pro náležitou zvýšenou bezpečnost v rámci terorismu. Devátá otázka o způsobilosti pro ESTA byla zahrnuta do formuláře ESTA pro diskvalifikováno osob, které od roku 2011 cestovaly do Íránu, Iráku, Libye, Severní Korea, Somálska, Súdánu, Sýrie nebo Jemenu. Tyto země považuje DHS za bezpečnostní riziko a žadatelé o ESTA, kteří od roku 2011 cestovali do těchto zemí, budou muset tuto skutečnost uvést v žádosti o ESTA.

Odpověď "Ano" na tyto otázky způsobilosti pravděpodobně povede k zamítnutí žádosti o ESTA. Ujistěte se, že před zodpovězením dané otázky jste této otázce plně porozuměli. Pokud odpovíte "Ano", systém vás před pokračováním vyzve k potvrzení odpovědi. Úmyslné poskytnutí nepravdivých nebo zavádějících informací v rámci otázek o způsobilosti nebo jiného oddílu formuláře pravděpodobně povedou k odmítnutí vaší žádosti o ESTA. 

Pokud jste držitelem cestovního pasu ze země zahrnuté do pragramu bezvízového styku a chcete získat ESTA pro turistické, obchodní, lékařské nebo tranzitní účely, začněte se svou žádostí, nebo navštivte stránku FAQ, kde se o ESTA dozvíte více.

Zažádejte o ESTA

Podíl

FacebookTwitterYoutube

Zažádejte o ESTA

ESTA je povolení ke vstupu, které potřebuje každý cestující, který po moři nebo letecky navštíví Spojené státy za účelem turistiky, tranzitní nebo služební cesty na dobu kratší než 90 dní.

Zažádejte o ESTA